KARLOVY VARY

Date: 19th September 2018, 2 - 4 p.m.

Place: Karlovy Vary Regional Library, Závodní 378/84, 36006 Karlovy Vary, social hall

Participants of the discussion:

Mgr. Daniela Seifertová - president of the Region's deputy and the councillor for Culture Karlovy Vary
Ing. Josef Janů - Karlovy Vary Region councillor in the area of regional development and informatics
Mgr. Jiří Klsák - mayor deputy Karlovy Vary
PaedDr. Vratislav Emler - Regional Library Karlovy Vary director
Mgr. Daniela Drobečková - City Library Sokolov director
Zdeněk Janský - deputy mayor of Hroznětín
Pavel Hrysz -Dolní Nivy Mayor, Union of Towns and Municipalities member

The initial presentation was performed by PhDr. Vít Richter, director of the National Library CR Librarianship Institute.

The discussion was moderated by Radim Jehlík - moderator and the chief editor of the Czech Radio.

Panel Discussion Outputs

 • A dedicated librarian is the crucial factor for the development of the library and its public space expansion. Enthusiasm, which is coming out of the library significantly influences the founder's view on the importance of the library and its role in the collective, federal and social life of the municipality. This can only be effective, if the founder can imagine how useful the library can be to them.
 • Libraries, regardless of the size of the municipality in which they operate, should become an open place for related communities, a place that will be a linker and partner for the activities of these communities in the given location.
 • Small municipalities should focus more on community activities.
 • Some communities realize that a well-functioning library is something they can be proud of. The village of Hroznětín, which received a blue ribbon in the Village of the Year competition, intends to invest the significant amount of money received into improving library access for disabled people. They are aware that it is important for the library to be well equipped and in a comfortable environment.
 • These are the words of a small town mayor, Mr. Miroslav Benda from Březová near Sokolov: "If the library thrives, the municipality thrives as well. "
 • Libraries must cooperate with schools in the area.
 • In all activities offered, libraries should not forget about their basic function - reading education and popularising literature.
 • Libraries often take up reading education instead of parents.
 • The library is a cultural, educational and social facility at the same time.
 • Libraries can help the community by becoming an open place of meeting, collaboration and a school partner.
 • Libraries should be the carriers of regional history.
 • In larger institutions, the role of those who communicate with the public is important; in smaller ones the librarian personality is the key.
Bc. Michaela Němcová

Knihovna věc veřejná v Karlových Varech

Krajská knihovna Karlovy Vary se jako všechny krajské knihovny zapojila do celostátního projektu Knihovna věc veřejná, pořádaného Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Sdružením knihoven ČR se záštitou Asociace krajů ČR, Spolku pro obnovu venkova, Svazu měst a obcí a s podporou Ministerstva kultury ČR.

Panelová diskuse k tomuto projektu se v Karlových Varech ve společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary konala 19. září 2018 od 14.00 do 16.00 hodin za účasti zástupců vedoucích pracovníků knihoven regionu a také jejich zřizovatelů jako diskutujících a samozřejmě knihovníků a odborné i laické veřejnosti v auditoriu. Hostem karlovarského odpoledne byl PhDr. Vít Richter, ředitel knihovnického institutu Národní knihovny.

Všichni zúčastnění očekávali strohou odbornou debatu u příležitosti oslav 100 let od vzniku naší republiky a také hlavně 100 let od přijetí prvního knihovního zákona. Diskusní odpoledne se nakonec ukázalo jako velmi příjemné setkání odborníků a zejména knihovnické veřejnosti, kde bylo, i přes probírání závažných témat směřování českého knihovnictví, velmi příjemné pobýt. K tomu jistě nemalou měrou své profesionality přispěl moderátor diskusního odpoledne, vedoucí redakce Českého rozhlasu Karlovy Vary, Radim Jehlík.

Mnoho prostoru bylo v diskusi věnováno menším knihovnám a jejich problémům, otázkám jejich směřování a žádoucí přeměně knihoven na komunitní centra obcí. Protože knihovny bez rozdílu velikosti obce, v níž působí, by se měly stát otevřeným místem pro spřízněné komunity, místem, které bude spojovníkem a partnerem aktivit těchto komunit v dané lokalitě.

Zástupci obcí, zřizovatelů knihoven, se shodli na tom, že rozhodujícím faktorem pro rozvoj knihovny a její expanzi do veřejného prostoru je zapálený knihovník. Zaznělo i to, že právě entuziasmus jdoucí z knihovny výrazně ovlivňuje náhled zřizovatele na důležitost knihovny a její roli ve společenském, spolkovém a sociálním životě obce. Je jisté, že toto ale může být účinné jen tehdy, pokud si zřizovatel dovede představit, jak mu může být knihovna užitečná.

Diskuse se v Karlových Varech zúčastnili opravdu osvícení zřizovatelé, kterým jejich knihovna není lhostejná. Samozřejmě je nutné o zcela nezastupitelné roli knihovny v životě obce přesvědčit zejména ty, kteří její přínos zatím úplně nevidí a neuvědomují si skutečnost, která zazněla i v diskusi a totiž, že "pokud se daří knihovně, daří se i obci."

Dalším detailně probíraným tématem bylo téma regionální historie a její uchovávání právě prostřednictvím knihoven. Diskutující se shodli, že knihovny by jistě měly být nositeli regionální historie.

Na závěr, ve shrnujících příspěvcích, nejednou zaznělo, že při všech nabízených aktivitách by knihovny neměly zapomínat na svou základní funkci - výchovu ke čtenářství a popularizaci literatury.